kancelariakomornika.pl faq opłaty

W przypadku braku informacji o majątku dłużnika wierzyciel może złożyć zlecenie poszukiwania majątku, z którym jest związane uiszczenie opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika (obecnie 100,00 zł) oraz ponosi zaliczkowo koszty związane z uzyskaniem informacji o stanie majątkowym dłużnika. Koszty te są w pierwszej kolejności zwracane w przypadku wyegzekwowania należności.

W przypadku uiszczenia przez wierzyciela; po uprzednim wezwaniu; zaliczki tylko na część z zapytań w ramach poszukiwania majątku są dokonywane tylko zapytania, na które wierzyciel uiścił zaliczkę oraz wszystkie pozostałe, bezpłatne zapytania.

Aktualne opłaty za zapytania:

rodzaj zapytania

zapytanie w ramach
zlecenia poszukiwania majątku

osoba fizyczna osoba prawna
Zakład Ubezpieczeń Społecznych tak 37,79 zł nd
Urząd Skarbowy tak 35,00 zł 35,00 zł
Elektroniczne Księgi Wieczyste tak 20,00 zł
20,00 zł
Centralna Ewidencja Pojazdów tak bezpłatnie bezpłatnie
Centrum Personalizacji Dokumentów MSW tak bezpłatnie nd
CEIDG tak bezpłatnie nd
Urząd Pracy tak bezpłatnie nd
SISP (REGON) tak nd bezpłatnie
KRS tak nd bezpłatnie
OGNIVO tak bezpłatnie **) bezpłatnie **)
Sądowy Rejestr Zastawów nie 20,00 zł /15,00 zł 20,00 zł /15,00 zł
e-KRK (rejestr karny) tak bezpłatnie nd

 

Wyszukanie w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych za pomocą następujących kryteriów dla osób fizycznych:
- imienia i nazwiska w połączeniu z numerem PESEL w połączeniu z  imionami rodziców dłużnika - otrzymywana informacja zwrotna zawiera wszystkie nieruchomości, które spełniają warunki wyszukiwania przy czym mogą być wykazane nieruchomości będące własnością innych niż dłużnik osób o zbieżnych danych (imię i nazwisko oraz imiona rodziców). Weryfikacja uzyskanych danych pozostaje w gestii wierzyciela.
Ponadto istnieje możliwość wyszukania nieruchomości, których dłużnik był włascicielem, lub współwłaścicielem. Wyszukanie takie przeprowadzane jest na stosowny wniosek wierzyciela o wyszukanie danych historycznych.

**) banki komercyjne w ramach abonamentu - bezpłatnie, pozostałe zgodnie z cennikiem KIR - zobacz wykaz - aktualizacja 17-03-2021r.