kancelariakomornika.pl faq wnioskiWniosek egzekucyjny jest pismem procesowym, które – oprócz wymogów z art. 126 K.p.c., czyli:

 1. oznaczenia sądu (lub komornika), do którego jest skierowane, podania imion i nazwisk lub nazw stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 2. oznaczenia rodzaju pisma,
 3. podania osnowy wniosku lub oświadczenia oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,
 4. podpisu strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 5. wymienienia załączników

– powinno zawierać wskazanie świadczenia, które ma być spełnione, oraz sposobu egzekucji, a do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale.

Wskazanie świadczenia polega na opisaniu obowiązku dłużnika wynikającego z tytułu wykonawczego, czyli zapłaty kwoty, wydania rzeczy, wprowadzenia w posiadanie, spisu inwentarza po zmarłym lub inne. Wskazując na wydanie rzeczy, trzeba ją dokładnie opisać poprzez podanie wszystkich jej cech oraz w miarę możliwości numerów seryjnych, miejsca położenia.

Poprzez podanie sposobów egzekucji wierzyciel może wskazać składniki majątku, z których ma zostać przeprowadzona egzekucja. Sposobami egzekucji świadczeń pieniężnych są:

 • egzekucja z ruchomości,
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucja z rachunków bankowych,
 • egzekucja z innych wierzytelności,
 • egzekucja z innych praw majątkowych,
 • egzekucja z nieruchomości,
 • egzekucja z ułamkowej części nieruchomości i użytkowania wieczystego,
 • egzekucja ze statków morskich.

Wskazanie konkretnych składników majątkowych dłużnika (miejsca pracy, nazwy banku dłużnika, wskazanie wierzytelności, pojazdu mechanicznego lub nieruchomości) o ile są znane wierzycielowi zdecydowanie przyspiesza przeprowadzenie egzekucji.

Na szybkość egzekucji wpływa także wskazanie we wniosku egzekucyjnym identyfikatorów dłużnika - PESEL, NIP, REGON (jeżeli prowadzi działalność gospodarczą), datę urodzenia, imiona rodziców itp.

Zgodnie z art. 126 § 2 w związku z art. 13 § 2 K.p.c. we wniosku egzekucyjnym musi być wskazany adres zamieszkania dłużnika. Nie musi być on równoznaczny z miejscem zameldowania.

Należy pamiętać, że od prawidłowości sformułowania wniosku egzekucyjnego zależy niejednokrotnie skuteczność i szybkość przeprowadzenia egzekucji.